Rada Stowarzyszenia

1. Rada jest organem zarządczym Stowarzyszenia, planuje, koordynuje oraz realizuje działania podejmowane w celu realizacji zadań Stowarzyszenia, w myśl postanowień niniejszego statutu oraz uchwał Zgromadzenia, przyjętych zgodnie ze statutem.
2. W skład Rady wchodzą: Przewodniczący, Animator Grup Przewodnich powołany przez Przewodniczącego, członkowie Rady wybrani przez Zgromadzenie oraz Asystent kościelny.
3. Rada konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu. Rada wybiera ze swego grona: Wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
4. Radzie przewodniczy Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności lub trwałej przeszkody uniemożliwiającej działanie Przewodniczącego - Wiceprzewodniczący, a w razie trwałej przeszkody uniemożliwiającej działanie Przewodniczącego - Asystent Kościelny lub Animator Grup Przewodnich.
5. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków. Każdy członek Rady ma jeden głos; w przypadku równego rozkładu głosów, głos Odpowiedzialnego lub prowadzącego posiedzenie Rady liczy się podwójnie.
6. Do kompetencji Rady należy:

  • realizowanie celów Stowarzyszenia oraz uchwał Zgromadzenia,
  • kierowanie bieżącą pracą COC,
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  • przyjmowanie i wykluczanie członków,
  • zwoływanie Zgromadzenia,
  • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Stowarzyszenia oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  • opracowywanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia i ich przedkładanie Zgromadzeniu do zatwierdzenia,
  • opracowywanie sprawozdania programowego Rady na temat dokonań i zamierzeń Stowarzyszenia.

 

Skład Rady:

Asystent Kościelny ks. Stanisław Łada    
Przewodniczący Rady Zdzisław Waszkiewicz e-mail:
z.waszkiewicz(a)cocgdansk.pl
Wice Przewodnicząca Rady Elżbieta Stec e-mail:
e.stec(a)cocgdansk.pl
Sekretarz Maria Hojczyk e-mail:
m.hojczyk(a)cocgdansk.pl
Skarbnik Janina Piotrowska e-mail: biuro(a)cocgdansk.pl
Członek Rady Katarzyna Fandrejewska e-mail:
k.fandrejewska(a)cocgdansk.pl
Członek Rady Urszula Burda e-mail: u.burda(a)cocgdansk.pl
Członek Rady Barbara Kulesza e-mail:
b.kulesza(a)cocgdansk.pl
Członek Rady Adam Panczocha e-mail: a.panczocha(a)cocgdansk.pl
Członek Rady Olga Wydra
e-mail: o.wydra(a)cocgdansk.pl
Członek Rady Zofia Franciszkiewicz e-mail: z.franciszkiewicz(a)cocgdansk.pl
Członek Rady Feliks Kusowski
e-mail: f.kusowski(a)cocgdansk.pl
Animator Grup Przewodnich Urszula Burda e-mail: u.burda(a)cocgdansk.pl
       

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Jerzy Adamski    
Członek Regina Grenda    
Członek Elżbieta Podwojewska    

 

 

Stowarzyszenie
CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA
Archidiecezji Gdańskiej
Ul. Wojska Polskiego 37, 83-000 Pruszcz Gdański

www.cocgdansk.pl   e-mail: biuro(a)cocgdansk.pl 
BANK SPÓŁDZIELCZY PRUSZCZ GDAŃSKI
40 8335 0003 0118 0253 2000 0001
Administracja strony: admin(a)cocgdansk.pl